viernes, 20 julio, 2018

Gaza, Palestina -Omayya Joha